МИГ САНДАНСКИ

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.389 по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА за прием.pdf 371.19 KB