МИГ СТРАЛДЖА 2016 г.

СНЦ „Стралджа 2016 г.“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.367 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
ВОМР
Файлови документи