МИГ - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

МИГ - Берковица и Годеч с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.316 по подмярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява 19.2-7.5.pdf 3.55 MB