МИГ - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

МИГ - Берковица и Годеч с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.315 по подмярка 7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява 19.2-7.6.pdf 4.41 MB