МИГ ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА

МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.352 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
ВОМР
Файлови документи