МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ

МИГ Ардино - Джебел с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.028 по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”
ВОМР
Файлови документи