Съобщение за обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване с проекти по подмярка 19.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в частта на малките пилотни проекти.

Целите на подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти e осигуряване на подкрепа за:

  • популяризиране на подхода ВОМР;

  • популяризиране на местната идентичност;

  • популяризиране на МИГ, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР;

  • запазване на МИГкато действащи субекти на съответните територии;

  • подкрепана иновативни практики.

По процедурата ще се финансират:

1. Дейности и събития, свързани с популяризиране на местната идентичност;

2. Придобиване на материални и нематериални активи в интерес на местната общност;

3. Въвеждане на иновативни за местната общност практики..

Допустими кандидати за предоставяне на финансова помощ по процедурата са местни инициативни групи (МИГ), които са кандидатствали за одобрение в срока за обявата по реда на Насоките за определяне на условията за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.001 (втори прием), но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложение по процедура № BG06RDNP001-19.372 е до левовата равностойност на 647 544 евро (шестстотин четиридесет и седем хиляди петстотин четиридесет и четири евро) или 1 266 466,56 лева (един милион двеста шестдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и петдесет и шест стотинки).

Минималната стойност на допустимите разходи е не по-малко от левовата равностойност на 5 000 евро, а максималната – не повече от левовата равностойност на 15 000 евро за един проект с интензиет на подпомагане 100 на сто от допустимите разходи.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурите се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 26.05.2019 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ВОМР