МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ

МИГ "Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.396 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
0. Obqva.pdf 836.05 KB