МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

МИГ "Брезово, Братя Даскалови" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.410 по мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от СВОМР на МИГ
ПРСР