МИГ БЯЛА СЛАТИНА

МИГ "Бяла Слатина" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.417 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява 4.1_II.pdf 714.22 KB