МИГ САНДАНСКИ

"Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.389 по мярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от СВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА за прием удължен срок.pdf 372.22 KB