МИГ ТУНДЖА

МИГ "Тунджа" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.218 по мярка 20 „Маркетинг, популярзиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-ТУНДЖА“ от СВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА М20-2020-финал.pdf 277.63 KB