МИГ СРЕДЕЦ

МИГ "Средец" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.197 по мярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” от СВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява_7.6 pdf.pdf 375.25 KB