МИГ ИСПЕРИХ

МИГ "Исперих" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.406 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР на МИГ - актуализирана обява
ВОМР
Файлови документи