МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ

МИГ "Тутракан-Сливо поле" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.140 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от СВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява по Мярка 6.4.pdf 397.25 KB