МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

МИГ "Гълъбово – Опан" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.343 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява.pdf 199.15 KB