МИГ СТРАЛДЖА 2016г.

МИГ "Стралджа 2016г." с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.367 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ
ВОМР