МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА

МИГ "Общини Елена и Златарица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.329 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
обява по 7.5 удължен срок.pdf 435.05 KB