МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА

МИГ "Долни Чифлик и Бяла" с финанисовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължаване на срока за прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.397 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи