Указания за попълване на раздел III. "Бюджет на проекта" към заявление за планирани дейности и разходи за 2021 г.