МИГ ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО

МИГ "Елхово-Болярово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.181 по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
обява мярка 8.6.pdf 581.48 KB