МИГ САНДАНСКИ

СНЦ"Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием с удължен краен срок по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.389 по мярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи