УО на ПРСР 2014 – 2020 г. одобри за финансиране още едно проектно предложение за подготвителни дейности за сътрудничество по подмярка 19.3

С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен доклад с № 93-4742 от 14.09.2020 г. е одобрено за финансиране още едно проектно предложение за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Одобреното проектно предложение № BG06RDNP001-19.354-0001 с наименование „Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле чрез иновации“ е подадено от сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан -Сливо поле“. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ по него е в размер на 43 701,56 лева.
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Съобщение одобрен проект.pdf 359.14 KB