МИГ ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД

МИГ "Любимец-Ивайловград" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.173 по мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
1.ОБЯВА_М_3_6.4_СВОМР_изм. 31.08.2020.doc 285.5 KB