МИГ Нова Загора

МИГ Нова Загора с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.164 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
ПРСР