МИГ - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

МИГ "Берковица и Годеч" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.461 по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява мярка 19.2-7.2.pdf 4.61 MB