МИГ - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

МИГ "Берковица и Годеч" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.462 по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява мярка 19.2-7.5.pdf 4.33 MB