МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА

МИГ "Общини Елена и Златарица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.436 по мярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
обява по 4.1.2.pdf 432.07 KB