МИГ ЛОМ

МИГ "ЛОМ" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие" обявява първи прием по процедура за подбор на проектни с код в ИСУН BG06RDNP001-19.413 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява мярка 6.docx 73.48 KB