МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

МИГ "Долна Митрополия – Долни Дъбник" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.360 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява 7.5 Втори прием.pdf 390.26 KB