МИГ ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе

МИГ "Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.469 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
scan0036.pdf 1.38 MB