МИГ ИСПЕРИХ

МИГ "Исперих" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.477 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява-за-прием-4.2-1.pdf 767.03 KB