МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ

МИГ "Завет-Кубрат" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.385 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява за прием - мярка 4.2-19.385.pdf 642.4 KB