МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН

МИГ "Троян, Априлци, Угърчин" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.456 по мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява по м.7.5.pdf 201.43 KB