МИГ ИСПЕРИХ

МИГ "Исперих" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.415 по мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Актуализирана Обява за прием 21.pdf 432.9 KB