МИГ СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54

МИГ "Стамболово - Кърджали 54" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.323 по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява.pdf 1.25 MB