МИГ ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО

МИГ "Елхово-Болярово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.511 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Обява мярка 4.2 - 511.pdf 410.38 KB