МИГ САНДАНСКИ

МИГ "Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.519 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА за прием с удължен срок.pdf 361.06 KB