МИГ ПОПОВО

МИГ "Попово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.487 по мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ - Попово“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
обява прием 21-нов срок.pdf 550.69 KB