МИГ ТУНДЖА

МИГ "Тунджа" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.533 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
ОБЯВА М4.2 -2021.pdf 407.76 KB