МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

МИГ "Тервел-Крушари" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.496 по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Obiava_6_4_kandidatstvane-МИГ.doc -03.09.2021 (2).pdf 2.16 MB