МИГ ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА

МИГ "Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.506 по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Файлови документи