МИГ ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ - БОРИНО-ДОСПАТ-СЪРНИЦА

МИГ Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.149 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
ПРСР
Файлови документи