МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ

МИГ Белене - Никопол с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.136 по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Белене - Никопол Обява по 6.4.pdf 424.08 KB