МИГ СРЕДЕЦ

МИГ Средец с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.178 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Средец Обява_4.2.pdf 225.97 KB