МИГ ПОМОРИЕ

МИГ Поморие с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.041 по мярка Мярка 2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие
ПРСР
Файлови документи
Прикачен файл Size
МИГ Поморие М2_ОБЯВА.pdf 336.6 KB