Новини

МИГ Поморие с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.246 по мярка 7.5_М5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
МИГ Стралджа 2016 с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.088 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
МИГ Исперих с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием с актуализиран краен срок по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.267 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“
МИГ Лом с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.062 по мярка 2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
МИГ Айтос с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.226 по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
МИГ Нови пазар - Каспичан с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
МИГ Берковица и Годеч с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.284 по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
МИГ Разлог с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.268 по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
УО на ПРСР 2014 – 2020 г. одобри за финансиране 2 проектни предложения за сътрудничество по подмярка 19.3 от ПРСР 2014 – 2020 г.
МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.280 по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“