Новини

МИГ Попово с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.183 по мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
МИГ Сандански с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони"в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" удължава срока на прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.082 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
МИГ ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони" в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.141 по мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“
Днес 04.12.2018 година „Местна инициативна група Поморие“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” и в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.035 МИГ Поморие – мярка 12: “Капацитет за растежа на МСП”
МИГ Нова Загора с финансовата подкрепа на "Програма за развитие на селските райони в изпълнение на подхода "Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.164 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
СНЦ „Местна инициативна група Аврен-Белослав“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” и в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.038 МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

Днес 16.11.2018 година СНЦ „Местна инициативна група– Община Марица“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.009 МИГ – Община Марица М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет „Технологично развитие и иновации“.

Днес 05.11.2018 година  „Местна инициативна група Kирково - Златоград“ с финансовата подкрепа на Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода Wодено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на процедура BG16RFOP002-2.033 - МИГ Кирково – Златоград „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на миг Кирково – Златоград“

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.