КН НА ОПДУ ОДОБРИ ПРОЕКТ НА ЧЕТВЪРТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ВРЕМЕ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

„Оперативна програма „Добро управление“ стои в основата на българската публична администрация и нейните усилия да предоставя висококачествени услуги за гражданите и бизнеса, които да функционират по време на криза“ каза във встъпителните си думи г-н Constantin-Viorel Mihai (представител на отдел „Румъния и България” в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия). Според него механизмът CARE, предложен от ЕК, въвежда максимална гъвкавост за държавите членки да използват средствата в отговор на кризата с бежанците. „В този контекст приветствам предложението на управляващия орган да използва наличните ресурси по ОПДУ, за да предприеме мерки за подкрепа в отговор на предизвикателствата на агресията." отбеляза той.

По време на заседанието, КН на ОПДУ одобри проект на четвърто изменение на ОПДУ, който включва - създаване на нова приоритетна ос 6 „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)“ за справяне с миграционните предизвикателства в резултат на войната в Украйна. Средствата за новата приоритетна ос в размер на 42.6 млн. лв. ще бъдат пренасочени от приоритетни оси 1, 2, 3. Изменението включва и промяна на индикатори по приоритетни оси 1 и 5, както и прехвърляне на 1.2 млн. лв. от Техническата помощ на програмата (ПО5) към Техническата помощ за управлението на ЕСИФ (ПО4).

Комитетът съгласува третото изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2022 г. Одобрени бяха и изменения на критериите за подбор на операции по Процедура BG05SFOP001-1.006 „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“ по новата ПО6 и Процедура BG05SFOP001-1.005 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по ПО1 от ИГРП 2018 г.

В заседанието взеха участие представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Всички документи, одобрени от КН на ОПДУ на 26 август, както и направените презентации са публикувани в секцията на КН на ОПДУ на единния информационен портал на следния линк.