Един от най-посещаваните портали на държавната администрация - този на КЗК, с нов дизайн и функционалности

Новият портал на Комисията за защита на конкуренцията - https://www.cpc.bg, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, създава впечатление с модерен дизайн и преструктурирано меню, което позволява лесното намиране на съответната информация, от страна на потребителите.

Една от най-интересните и нови функционалности, предоставени от портала, е възможността за анонимно подаване на сигнали за нарушения на конкуренцията. Със създаването на електронната платформа за анонимно подаване на сигнали, КЗК цели да предостави възможност на всеки, който разполага с доказателства за извършени нарушения на конкуренцията, да го направи.

Новата платформа е един от проектите, финансирани по програмата, с цел подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса и намаляване на административната тежест. За улеснение на бизнеса и гражданите са публикувани електронни форми и указания за тяхното попълване при подаване на искания и жалби до комисията, изцяло по електронен път.

В сайта се съдържа информация както за дейността на комисията, така и публичен регистър за всички производства и актове, който е надграден и осигурява възможност страните в производствата да правят онлайн справки без необходимост от посещения на място и съобразяване с работно време.

Вече се публикува и информация за наличие на жалба, подадена срещу акт на КЗК. Депозирането на жалба спира изпълнението на обжалвания административен акт, поради което тази информация е от изключителна важност за бизнеса и за всички страни в производствата пред КЗК. Друга нова секция предоставя информация за откритите заседания на Комисията и насрочените преписки за тях.

Допълнителната информация, която се публикува на портала, улеснява бизнеса и най-вече страните в производствата. Подобреното представяне на информацията повишава достъпността и прозрачността в работата на КЗК, и допринася и за повишаване на обществената осведоменост за правилата на конкуренцията.

Новият сайт на КЗК се използва активно, като от началото на септември 2022 до 3-ти май 2023 г. в сайта на КЗК са регистрирани над 68 хиляди посещения.


лого ОПДУ и ЕК

BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията"

Финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Обща стойност: 1 999 998.00 лв.

Период на изпълнение: 01.12.2020 г. - 31.12.2022 г.

Бенефициент: Комисия за защита на конкуренцията

Контакти:  Надя Минчева - ръководител проект, тел.: 02/ 9356 177; nmincheva@cpc.bg;

Сайт на организацията: https://www.cpc.bg/