Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“

мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас-Камено“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.041   “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“, мярка мярка  1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”.

Прилагането на мярката има за цел да се подкрепят инвестиции, насочени към подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 782 332   лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 29 337, 45 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 391 166 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.041   “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“ е в размер:

1.  До 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени разходи за публични организации – Община Бургас и Община Камено;

2.  До 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи за микро, малки и средни предприятия;

3.  До 30 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи при операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП.

  • Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85%
  • Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%

Допустими кандидати по мярката са:

1. Община Бургас и Община Камено;

2. Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

По настоящата процедура се допускат следните дейности:

  1. Инвестиции, свързани с изграждането или осъвременяването на покрити лодкостоянки;
  2. Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта – в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 19.02.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 11.03.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Въпроси и отговори може да видите ТУК.

Файлови документи
Attachment Size
1.8.zip 29.27 MB
zapoved.pdf 97.54 KB
QnA 1.8.docx 269.42 KB